Dostęp do zasobów archiwalnych

Zasób składnicy akt Komendy powiatowej Policji w Olkuszu

Działalność archiwalną w resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi sieć archiwów, w których częścią składową jest również zasób archiwalny Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, a także archiwalia zgromadzone w 3 składnicach akt Komisariatów Policji w Wolbromiu, Bukownie i Kluczach. W wyniku przekształceń administracji rządowej w 1999 roku Składnica Akt Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, przejęła zasoby archiwalne podległych Komisariatów Policji w  Pilicy, Żarnowcu a później także w Sławkowie.

Pod względem wartości przekazywanych materiałów Składnica Akt KPP w Olkuszu  posiada w swoich zbiorach:

Materiały niearchiwalne (kategorii „B”) stanowiące dokumentację o czasowym praktycznym znaczeniu, które po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlegają brakowaniu.

 

Materiały archiwalne (kategoria „A”) o znaczeniu historycznym, przechowywane trwale, które nie podlegają brakowaniu i  stanowiące część składowa narodowego zasobu archiwalnego , przekazywane są do Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie -  Oddział Nowy Sącz z siedzibą w Limanowej.

 

Wszystkie dokumenty i inne materiały wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa tj. Milicję Obywatelską do 1954 roku i Służbę Bezpieczeństwa do 31 lipca 1990 roku zgodnie z zapisem art.25 ust.1 Ustawy a dnia 18 grudnia 1998 roku „ o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu „ -  zostały przekazane do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.

Szczegółową organizację i zakres działania archiwum oraz zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną Policji reguluje Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz.95).

 

Udostępnianie akt

Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt Policji udostępnia się do celów:

 • służbowych - uprawnionym podmiotom,
 • naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.

Dokumentację udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zmianami), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczpospolitej Polskiej.


Udostępnianie akt następuje poprzez:

 1. umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w pomieszczeniach archiwum lub składnicy akt ;
 2. przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
 3. przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
 4. wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.


Wniosek o udostępnienie akt powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą;
 4. określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.
   

Archiwum lub składnica , udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich. Akta udostępnia się w siedzibie archiwum bądź składnicy akt , w obecności pracownika archiwum lub składnicy akt. Archiwum lub składnica akt  wydaje również zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Wnioski i zapytania o możliwość korzystania z materiałów archiwalnych zgromadzonych zarówno w archiwum, a także w składnicach akt należy kierować w formie pisemnej bezpośrednio do Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu ul. Jana Pawła II 32 tel. (32) 64-78-201.

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawierają:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz.173),
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 2001 r. o dostepie do informacji publicznej,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.U. 2008 Nr 107 poz.679),
 • Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA Nr 9 poz. 42),
 • Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP Nr 16, poz.95),
 • uregulowaniem prawnym dotyczącym opłat za udostępnienia materiałów archiwalnych jest załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r.

Metryczka

Data publikacji 03.12.2015
Data modyfikacji 12.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Fryben
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Łaskawiec Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Matras
do góry