Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu

1. Realizuje na obszarze powiatu olkuskiego określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie zadania organy administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Kieruje, koordynuje oraz zapewnia warunki sprawnej  i  efektywnej działalności Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek i jednostek organizacyjnych oraz podległych policjantów  i pracowników.

3. Tworzy i likwiduje w zakresie określonym właściwymi przepisami struktury organizacyjno–etatowe KPP w Olkuszu oraz podległe jej jednostki organizacyjne Policji.

4. Realizuje uprawnienia i obowiązki przełożonego w sprawach osobowych i dyscyplinarnych w stosunku do podległych policjantów oraz pracodawcy oraz dyrektora generalnego urzędu w stosunku podległych pracowników.

5. Reprezentuje Komendę Powiatową Policji w Olkuszu wobec kierowników jednostek organizacyjnych Policji, organów administracji publicznej, instytucji państwowych oraz organizacji społecznych i obywateli.

6. Dokonuje systematycznych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu olkuskiego, z uwzględnieniem prognozowania zagrożeń i planowania stosownych przedsięwzięć

7. Wytycza kierunki działań podległych pionów służbowych w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie głównych kierunków pracy.

8. Planuje, organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez wszystkie komórki i jednostki organizacyjne KPP w Olkuszu oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością :

- Wydziału Prewencji

- Wydziału Ruchu Drogowego

- Wydziału Sztab Policji

- Zespołu Kadr i Szkolenia

- Referatu Wspomagającego

- Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

9. Dba o właściwą politykę kadrową oraz finansowo–gospodarczą  w jednostce.

10. Dokonuje okresowych ocen realizacji zadań i skuteczności działania podległych pionów.

11. Organizuje i prowadzi okresowe odprawy i narady problemowe  z kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych KPP oraz podległymi policjantami i pracownikami.

12. Wykonuje inne działania służbowe określone poleceniami przełożonych oraz wynikające z zaistniałej sytuacji w sferze zagrożenia przestępczością.   

13. Wydaje stosowne zarządzenia, decyzje, rozkazy, postanowienia, umowy, instrukcje oraz wytyczne.

14. Zatwierdza i opiniuje dokumenty dotyczących działalności i funkcjonowania KPP w Olkuszu, a także podpisuje dokumenty wychodzących poza jednostkę. 

Metryczka

Data publikacji 04.12.2015
Data modyfikacji 27.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Matras
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Matras Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Matras
do góry