Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych KPP w Olkuszu:

mł. asp. Małgorzata Chojnacka

e-mail: iod.kpp@olkusz.policja.gov.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– zwanego dalej RODO, informuję, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu  – adres: ul. Jana Pawła II 32 – 300 Olkusz ;

2) w Komendzie Powiatowej  Policji w Olkuszu  wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@olkusz.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Jana Pawła II 32, 32-300 Olkusz  z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej  Policji w Olkuszu w celu:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
  w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Policji 
  w Olkuszu lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu  mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres
nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu dostępu do danych osobowych (art.15 RODO),
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
 6. do przenoszenia danych (art.20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu
na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Metryczka

Data publikacji 24.05.2018
Data modyfikacji 15.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Matras
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Matras Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Matras
do góry