Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

L.p. Nr sprawy Skan

Data złożenia

petycji

Imię i nazwisko albo

nazwa podmiotu wnoszącego

lub podmiotu,

w interesie którego petycja jest składana

Przebieg postępowania
           
           

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).


Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu.


Petycja powinna zawierać:
1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
2. wskazanie adresata petycji,
3. wskazanie przedmiotu petycji,
4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.


Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.


Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.


Petycje można składać:


• listownie na adres: Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, ul. Jana Pawła II 32, 32-300 Olkusz
• doręczyć osobiście – w recepcji  w godzinach 6.00-22.00.
• faksem – na numer: 32 6478243
• za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: sekretariat.komendanta@olkusz.policja.gov.pl


Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 08.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Fryben
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Łaskawiec Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Matras
do góry