Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Wydział Kryminalny

 

W skład wydziału wchodzą:

 

 • Referat dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą
 • Zespół ds. Przestępczości Narkotykowej
 • Zespól Techniki Kryminalistycznej

 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych:

1) zwalczanie przestępczości kryminalnej poprzez jej rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne;

2) prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem metod, form i środków pracy operacyjnej określonych w przepisach służbowych;

3) prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, poszukiwań osób zaginionych, a także identyfikacja odnalezionych nn osób i nn zwłok;

4) niezwłoczne podejmowanie działań operacyjno-rozpoznawczych na miejscach zdarzeń zaistniałych na podległym terenie;

5) współpracowanie w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw z komórkami organizacyjnymi Komendy, jednostkami podległymi, pionem kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, innymi jednostkami Policji na terenie kraju, Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz policjami innych państw w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej;

6) współpracowanie w zakresie rozpoznawania i wykrywania przestępstw z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi;

7) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i sprawowanie nadzoru nad pracą operacyjną realizowaną przez jednostki podległe oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu spraw o dużym ciężarze gatunkowym, złożonych lub wielowątkowych;

8) zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i prowadzonych postępowaniach, a także wdrażanie do realizacji nowych przepisów organizacyjno-prawnych dotyczących pracy operacyjnej i nadzór nad ich właściwą realizacją w Komendzie i jednostkach podległych;

9) prowadzenie rejestracji kryminalnej i statystyki w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;

10) analizowanie dynamiki, struktury i tendencji w kształtowaniu się przestępczości kryminalnej dla wypracowania i wdrożenia skutecznych metod zapobiegania i ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców;

11) wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki pozostającej w zakresie działania służby kryminalnej;

12) udział w procesie dydaktycznym realizowanym w Komendzie poprzez prowadzenie szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykorzystania form i metod pracy operacyjnej.

 

w zakresie czynności dochodzeniowo-śledczych:

1) prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających oraz wykonywanie czynności zleconych przez prokuratury, sądy w zakresie postępowania karnego, a także przez jednostki Policji i inne instytucje uprawnione;

2) zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i prowadzonych postępowaniach przygotowawczych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Komendy i podległymi jednostkami;

3) dokonywanie rejestracji danych dotyczących postępowań przygotowawczych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, w tym rejestracji postępowań, podejrzanych oraz rzeczy, także w innych rejestrach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

4) współpracowanie z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji,
a także z prokuraturą, sądami i innymi instytucjami i organami porządku prawnego;

5) prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych Komendy;

6) obsługa procesowa zdarzeń w zakresie pełnionych dyżurów dochodzeniowo-śledczych;

7) przejmowanie do prowadzenia od podległych jednostek i komórek organizacyjnych Policji, postępowań przygotowawczych o dużej złożoności bądź znacznym ciężarze gatunkowym oraz tych, których obowiązek przejęcia wynika z odrębnych wytycznych kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

8) realizowanie zwierzchniego, ogólnego nadzoru służbowego nad całością czynności dochodzeniowo-śledczych wykonywanych przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki podległe oraz udzielanie im merytorycznego wsparcia;

9) realizowanie zwierzchniego, szczególnego nadzoru służbowego nad poszczególnymi postępowaniami przygotowawczymi, również prowadzonymi przez jednostki podległe, w tym pomoc przy skomplikowanych czynnościach i realizacjach oraz koordynacja współdziałania jednostek i komórek uczestniczących w ich wykonywaniu;

10) przekazywanie komórkom organizacyjnym Komendy i jednostkom podległym poleceń i wytycznych uzyskanych z prokuratury i innych instytucji oraz z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a także informacji o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych;

11) prowadzenie określonych rejestrów związanych z pracą dochodzeniowo-śledczą;

12) realizowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniem z przedmiotami zabezpieczonymi, w tym dowodami rzeczowymi i śladami kryminalistycznymi;

13) prowadzenie szkoleń dla policjantów Komendy i jednostek poległych z zakresu pracy dochodzeniowo-śledczej w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, w tym szkoleń w zakresie obsługi systemów informatycznych i aplikacji.

 

w zakresie walki z korupcją i przestępczością gospodarczą:

1) zwalczanie przestępstw gospodarczych, przestępstw korupcyjnych oraz przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni, określonych w kodeksie karnym i przepisach szczególnych – realizowanych poprzez ujawnianie, ściganie i wykrywanie przestępstw;

2) stymulowanie działań zapobiegawczych dotyczących zwalczania przestępstw gospodarczych i przestępstw korupcyjnych;

3) prowadzenie postępowań sprawdzających i postępowań przygotowawczych w formie dochodzeń, śledztw – na zasadzie powierzenia przez prokuratora oraz wykonywanie poszczególnych czynności śledczych i czynności określonych w kodeksie postępowania karnego w poszczególnych postępowaniach przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze, korupcyjne oraz wybrane pozakodeksowe, a także z zakresu cyberprzestępczości;

4) wykonywanie czynności na miejscach zdarzeń w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem w sposób określony w kodeksie postępowania karnego w sprawach o przestępstwa wymienione w pkt 1;

5) prowadzenie form i metod pracy operacyjnej mających na celu skuteczne rozpoznawanie, ujawnianie zdarzeń przestępczych oraz wykrywanie sprawców przestępstw gospodarczych i korupcyjnych -
w oparciu o stosowne przepisy służbowe;

6) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych na rzecz innych jednostek Policji i zlecanie takich czynności właściwym terytorialnie jednostkom Policji;

7) współpracowanie z jednostkami poza resortowymi obejmujące zakresem działania zwalczanie przestępstw i wykroczeń, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i działalnością instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, polegające na bieżącej wymianie informacji oraz prowadzeniu wspólnych działań kontrolnych;

8) współpraca i współdziałanie z Wydziałem do walki z Przestępczością Gospodarczą, Wydziałem do walki z Korupcją i Wydziałem do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie, w sprawach dotyczących realizacji zadań o szerokim zasięgu terytorialnym, wymiana informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzenia czynności operacyjno-wykrywczych oraz przekazywanie danych do opracowań i analiz;

9) prowadzenie czynności zmierzających do dokonywania zabezpieczenia majątkowego od sprawców przestępstw o charakterze korupcyjnym i gospodarczym, pozbawianie sprawców korzyści pochodzących z przestępstw, ustalanie składników majątkowych pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa oraz współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie;

10) nadzorowanie pracy Jednostek podległych w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, zarówno w zakresie procesowym jak i operacyjnym.

 

Do zadań Zespołu Techniki Kryminalistycznej należy:

1) zwalczanie przestępczości metodami i środkami techniki kryminalistycznej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki poprzez:

a) ujawnianie i zabezpieczanie oraz dokumentowanie śladów kryminalistycznych i rzeczowych środków dowodowych występujących na miejscach zdarzeń, zgodnie z przyjętymi zasadami, normami
i wymogami technicznymi i prawnymi,

b) pobieranie i zabezpieczanie materiału porównawczego do badań kryminalistycznych w sposób zgodny z normami prawnymi i technicznymi,

c) sporządzanie dokumentacji techniczno-poglądowych, tj. fotograficznych, graficznych i filmowych,

d) popularyzacja i upowszechnianie naukowych i technicznych metod zwalczania i zapobiegania przestępczości w zakresie techniki kryminalistycznej;

2) sprawdzanie i klasyfikacja śladów i dowodów rzeczowych oraz pomoc przy opracowywaniu pytań kierowanych do biegłych, ekspertów i specjalistów;

3) dokonywanie oględzin zewnętrznych osób i rzeczy w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych;

4) wykonywanie reprodukcji dokumentów, dokumentacji fotograficznej i filmowej, dowodów rzeczowych oraz fotografii sygnalitycznej i rejestracyjnej, osób i zwłok ludzkich oraz przedmiotów;

5) współdziałanie ze służbami policyjnymi i innymi służbami do tego powołanymi w oględzinach i innych czynnościach prawnych dotyczących przestępstw, katastrof i innych zdarzeń;

6) współpracowanie ze służbami policyjnymi i biegłymi – lekarzami Medycyny Sądowej w procesie identyfikacji osób, zwłok i rzeczy;

7) przeprowadzanie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego szkolenia z zakresu daktyloskopowania oraz udzielanie pomocy policjantom w zakresie daktyloskopowania osób żywych w trudnych przypadkach. (Określenie „trudny przypadek” dotyczy użycia specjalistycznego sprzętu do daktyloskopowania, tj. łyżki do daktyloskopowania, rolki itp.) ;

8) sprawdzanie poprawności jakościowej i ilościowej wykonanych kart daktyloskopijnych przed wysłaniem do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

9) utrzymywanie w ciągłej sprawności powierzonego sprzętu i mienia techniki kryminalistycznej, jego bieżące konserwowanie, a w przypadku awarii natychmiastowe informowanie przełożonego o potrzebie naprawy lub wymiany;

10) analizowanie stanu wyposażenia specjalistycznego i sygnalizowanie potrzeb w tym zakresie;

11) prowadzenie niezależnie od ogólnie obowiązującej dokumentacji kancelaryjnej dodatkowej dokumentacji z zakresu techniki kryminalistycznej;

12) prowadzenie stałej współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie za pośrednictwem Wojewódzkiego Koordynatora ds. Techniki Kryminalistycznej
w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie lub jego Zastępcy;

13) sporządzanie co sześć miesięcy pisemnych, dwóch jednobrzmiących sprawozdań z pracy Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego Komendy i przekazanie ich do:

a) I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu,

b) Wojewódzkiego Koordynatora do spraw Techniki Kryminalistycznej Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

14) prowadzenie i udział w szkoleniach zawodowych:

a) z zakresu techniki kryminalistycznej prowadzonych przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

b) organizowanie i prowadzenie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego szkoleń i doskonalenia zawodowego dla policjantów służb kryminalistycznych oraz innych policjantów Komendy,
w zakresie techniki kryminalistycznej,

c) udział w szkoleniach zawodowych organizowanych w ramach programu szkolenia w jednostce macierzystej,

d) samodoskonalenie zawodowe.

 

 

Wydział Prewencji

 

W skład wydziału wchodzą:

 •  Ogniwo Patrolowo- Interwencyjne,
 •  
 •  Zespół do spraw Wykroczeń,
 •  jednoosobowe stanowisko do spraw Nieletnich i Patologii, 
 •  specjalista wydziału

 

Do zadań Wydziału Prewencji  należy w szczególności:

1) organizowanie, koordynowanie, wykonywanie i nadzorowanie działań w zakresie pełnienia służby patrolowej i obchodowej;

2) prowadzenie nadzoru w zakresie służby prewencyjnej w Jednostkach podległych;

3) realizowanie działań zewnętrznych, w tym poprzez wspólne służby z pozapolicyjnymi podmiotami wykonującymi zadania w zakresie ochrony, bezpieczeństwa osób, mienia i porządku publicznego;

4) inicjowanie, organizowanie i współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, sądami, szkołami, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie działalności profilaktyczno-wychowawczej, w tym w tworzeniu i realizacji programów prewencyjnych i profilaktycznych;

5) analizowanie stanu zagrożenia przestępczością, w tym: nieletnich, wykroczeniami, patologiami społecznymi, a także ocena efektów działań, w tym zakresie, w służbie prewencyjnej;

6) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, prowadzenie rejestracji i sprawozdawczości w tym zakresie;

7) realizowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych zajmujących się wymienioną problematyką oraz koordynowanie i nadzorowanie działań w tym zakresie w Jednostkach podległych;

8) ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej, na wodach i terenach przywodnych;

9) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i Jednostkami podległymi w zakresie realizacji zadań zapobiegających przestępczości;

10) realizowanie według właściwości czynności zleconych przez uprawnione organy, wykonywanie czynności w ramach pomocy prawnej na rzecz innych komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji;

11) organizowanie, koordynowanie i wykonywanie zadań związanych z realizacją zaplanowanych lub zleconych konwojów lub doprowadzeń osób;

12) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i efektywnym wykorzystaniem psów służbowych;

13)  planowanie i organizowanie lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów służby prewencyjnej, w tym zajęć wychowania fizycznego oraz taktyki i technik interwencji
w Komendzie i Jednostkach podległych.

 Rewir Dzielnicowych

 

Wydział Ruchu Drogowego

 

W skład wydziału wchodzą:

 •  Zespół Ruchu Drogowego
 •  specjalista wydziału

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności:

1) wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie, a także organizowanie i prowadzenie cyklicznych działań i akcji mających na celu eliminowanie i minimalizowanie zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

2) organizowanie i planowanie służby policjantów ruchu drogowego w oparciu o aktualne analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bieżące potrzeby i zgłoszenia napływające od osób prywatnych i instytucji;

3) sprawowanie bieżącego nadzoru nad sposobem pełnienia służby przez policjantów ruchu drogowego oraz realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym przez inne komórki organizacyjne Komendy i Jednostki podległe;

4) realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów;

5) analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym na terenie powiatu olkuskiego;

6) ujawnianie i ściganie przestępstw i wykroczeń w komunikacji oraz represjonowanie ich sprawców, a także współdziałanie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie polityki zapobiegania
i zwalczania tych czynów;

7) wykonywanie zadań związanych z problematyką inżynierii drogowej, poprzez:

a) uczestniczenie w posiedzeniach powiatowego zespołu inżynierii ruchu drogowego,

b) opiniowanie zmian organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych powiatu olkuskiego,

c) współpraca z zarządcami dróg,

d) kontrolowanie sposobu wprowadzenia organizacji ruchu i oznakowania pod kątem zgodności z przyjętymi ustaleniami i podjętymi decyzjami,

e) systematyczne dokonywanie lustracji ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie powiatu olkuskiego,

f) prowadzenie kontroli miejsc wykonywania robót drogowych w zakresie prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia,

g) kontrolowanie sposobu oznakowania rejonów placówek wychowawczo-oświatowych;

8) inspirowanie i realizowanie, wspólnie z samorządami, placówkami oświatowymi działań i programów profilaktycznych ukierunkowanych na:

a) edukację mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg oraz przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym,

b) kreowanie w społeczności lokalnej pozytywnego obrazu Policji oraz pozytywnych zachowań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym;

9) planowanie i organizacja działań Policji związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na drogach podczas organizowanych imprez masowych, protestów społecznych
i innych przypadków wykorzystywania dróg w sposób szczególny;

10) realizowanie ustawowych zadań Policji w zakresie ruchu drogowego dotyczących prowadzenia wymaganych rejestracji zdarzeń oraz przestępstw i wykroczeń drogowych w systemach KSIP i SEWIK.

11) planowanie i organizowanie szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego
dla policjantów ruchu drogowego Komendy.”

 

w zakresie inspekcji:

1) podejmowanie na polecenie Komendanta czynności sprawdzająco-wyjaśniających w komórkach organizacyjnych Komendy oraz Jednostkach podległych, pod kątem wykonywania ustawowych zadań Policji oraz obowiązków przez policjantów i pracowników Komendy i Jednostek podległych;

2) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków obywateli dotyczących działalności Policji;

3) prowadzenie postępowań skargowych wszczynanych przez Komendanta;

4) dokonywanie okresowych analiz i sporządzanie sprawozdań z zakresu postępowań skargowych;

5) badanie efektywności organizacji służby i pracy, metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego oraz analizowanie zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu Komendy i Jednostek podległych;

6) wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniach prawa przez policjantów lub pracowników Komendy i Jednostek podległych, a zwłaszcza o kontaktach policjantów ze środowiskiem przestępczym.

 

Wydział Sztab Policji

 

W skład wydziału wchodzą:

 • Zespół Dyżurnych
 • recepcja

Do zadań Wydziału Sztab Policji należy w szczególności:

1) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby dyżurnej, w celu zapewnienia ciągłości pracy Komendy i gotowości do realizacji ustawowych zadań Policji, w tym zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone zdarzenia, realizacja zadań zleconych przez dyżurnego jednostki nadrzędnej, w tym prawidłowa obsługa i wprowadzanie danych do Systemu Wspomagania Dowodzenia;

2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz organizowanie służby
i sprawowanie nadzoru nad pełnieniem służby w tym pomieszczeniu;

3) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji na temat prowadzonych zabezpieczeń prewencyjnych (imprez masowych i niemasowych, zabezpieczeń wizyt VIP, zgromadzeń publicznych, protestów społecznych, przejazdów kibiców – patroli zabezpieczających)  uzyskanych wyników, zaistniałych zdarzeń, w tym zbiorowych zakłóceń porządku publicznego na terenie powiatu; 

4) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Punku Kontaktowego do spraw Imprez Masowych, w zakresie wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym współpraca z pozostałymi Punktami Kontaktowymi w województwie małopolskim i Wojewódzkim Punktem Kontaktowym;

5) planowanie, organizowanie, kierowanie oraz koordynowanie działań związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego między innymi podczas organizowanych zgromadzeń publicznych, protestów społecznych, imprez masowych, innych imprez okolicznościowych oraz pobytu osób podlegających szczególnej ochronie, a także zabezpieczenie przejazdów uczestników imprez sportowych (kibiców) ;

6) planowanie i organizowanie działań własnych oraz koordynowanie działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowanie do wykonywania zadań w sytuacji kryzysowej oraz w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa;

7) organizowanie i koordynowanie działań pościgowo-blokadowych;

8) nadzorowanie i prawidłowa obsługa policyjnych systemów informatycznych i statystycznych w zakresie zadań planowanych, organizowanych, realizowanych i koordynowanych przez wydział;

9) dokonywanie sprawdzeń osób, pojazdów, dokumentów i rzeczy w policyjnych systemach informatycznych;

10) sporządzanie sprawozdań z realizacji akcji, podoperacji policyjnych i zabezpieczeń prewencyjnych oraz bieżąca wymiana informacji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z jednostkami organizacyjnymi Policji województwa małopolskiego;

11) zapewnienie gotowości Komendy do działań w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych na terenie powiatu olkuskiego oraz w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

12) prowadzenie spraw mobilizacyjno-obronnych w Komendzie, opracowywanie oraz aktualizacja planów działania Komendanta sporządzonych na okoliczność realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz realizacja zadań z zakresu przygotowań obronnych;

13) współpracowanie z organizacjami wojskowymi, sztabami kryzysowymi i administracją państwową w zakresie realizacji zadań w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz zadań obronnych na rzecz sił zbrojnych i obrony cywilnej;

14) nadzorowanie problematyki użytkowania i przechowywania służbowej broni palnej;

15) organizowanie ćwiczeń sztabowych w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz udział w ćwiczeniach organizowanych przez inne podmioty poza policyjne;

16) organizowanie działań oraz nadzorowanie szkoleń plutonu wchodzącego w skład III Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji;

17) nadzorowanie i koordynowanie zadań wykonywanych przez Nieetatowy Pododdział Prewencji Policji oraz uaktualnianie obsady kadrowej tego pododdziału;

18) zapewnienie obsługi recepcyjnej interesantów;

19) ochrona obiektów Komendy przy ul. Jana Pawła II 32 w Olkuszu;

20) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z systemem alarmowym Komendy i Jednostek podległych, a w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa podwyższanie bądź obniżanie gotowości obronnej Komendy;

21) obsługa szyfratora do wiadomości przekazywanych za pomocą technicznych środków łączności;

22) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie broni pneumatycznej oraz wydawanie kart rejestracyjnych tej broni;

23) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego w Komendzie;

24) kontrolowanie przebiegu wykonania orzeczonych środków karnych w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

25) realizowanie zadań wynikających z Ustawy o cudzoziemcach;

26) planowanie i organizowanie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego szkoleń dla funkcjonariuszy Komendy w zakresie zadań realizowanych przez wydział oraz udział w innych szkoleniach organizowanych w Komendzie.

 

Jednoosobowe stanowisko do spraw prasowo-informacyjnych

 

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych należy w szczególności:

1) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta, przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz Jednostki podległe, również poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych;

2) redagowanie strony internetowej Komendy oraz wprowadzanie bieżących informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;

3) udzielanie ogólnopolskim oraz zagranicznym środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji na terenie miasta i powiatu przy czym zakres
i forma udzielania takich informacji wymaga każdorazowo akceptacji Rzecznika prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie;

4) udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania prasowe, a także po uzgodnieniu z Rzecznikiem prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest Komendant, komórki organizacyjne Komendy oraz Jednostki podległe;

5) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy oraz Jednostki podległe;

6) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem, również poprzez współpracę z samorządami, organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;

7) współuczestniczenie w kształtowaniu rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną w Komendzie;

8) reagowanie i zapobieganie nieuzasadnionej krytyce pracy Komendy, zgodnie z zasadami prawa prasowego;

9) kształtowanie i prezentowanie pozytywnego wizerunku Komendy w społeczeństwie;

10) koordynowanie i udostępnianie informacji w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej;

11) współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i innych jednostek organizacyjnych Policji;

12) wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o petycjach.

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy oraz Jednostkach podległych;

2) bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia policjantów i pracowników oraz poprawę warunków służby i pracy;

4) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Komendy albo jej części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa
i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;

5) przedstawianie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;

6) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w służbie i przy pracy oraz powstałych w drodze do i ze służby/pracy, a także udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn
i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

8) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków powstałych w związku ze służbą w Policji oraz przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń
o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

9) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

10) koordynowanie prac komisji i udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną służbą i pracą;

11) prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

12) współpracowanie z podmiotami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

13) uczestniczenie w konsultacjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.

 

Zespół Kadr i Szkolenia

 

Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy w szczególności:

 

1) realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy oraz Jednostek podległych;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służby/pracy policjantów/pracowników Komendy i Jednostek podległych;

3) prowadzenie spraw ze stosunku służbowego/pracy innych niż wymienione w pkt 2, w tym prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników Komendy i Jednostek podległych;

4) prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dotyczących kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie i Jednostkach podległych;

5) koordynowanie zgłaszanych potrzeb szkoleniowych oraz kierowanie, policjantów
i pracowników cywilnych w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Komendy i Jednostek podległych na szkolenia/kursy w ramach wyznaczanych limitów;

6) organizowanie i koordynowanie – zgodnie z decyzjami Komendanta – lokalnego doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego w Komendzie i Jednostkach podległych;

7) wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom Komendy i Jednostek podległych;

8) obsługiwanie systemów i aplikacji informatycznych, w tym: „KADRA”, Systemu Wspomagania Obsługi Policji „SWOP”, „Płatnik”, „e-PFRON”;

9) sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych w sprawach wchodzących w zakres działania komórki;

10) prowadzenie – zgodnie z decyzjami Komendanta – dokumentacji związanej z ewidencją urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Komendy i Jednostek podległych;

11) realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej policjantów i pracowników Komendy oraz Jednostek podległych;

12) prowadzenie zbiorów informacji kadrowych dotyczących policjantów i pracowników Komendy i Jednostek podległych;

13) prowadzenie dokumentacji związanej ze stażem/przygotowaniem zawodowym oraz praktyką studencką.

 

Referat Wspomagający

 

Do zadań Referatu Wspomagającego należy w szczególności:

w zakresie prezydialnym:

1) obsługa kancelaryjno-biurowa kierownictwa Komendy w zakresie spraw jawnych;

2) obsługa kancelaryjno-biurowa Referatu Wspomagającego oraz Zespołów i Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Komendy;

3) prowadzenie kancelarii ogólnej /jawnej/ w Komendzie:

a) przyjmowanie poczty wpływającej do Komendy,

b) obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów w aplikacji Intradok,

c) prowadzenie rejestrów, teczek, dzienników i książek ewidencyjnych,

d) kierowanie korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych Komendy i Jednostek podległych,

e) sprawowanie nadzoru nad pracą kancelaryjno-biurową w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach podległych;

4) prowadzenie ewidencji i dystrybucja obowiązujących aktów prawnych;

5) przyjmowanie, rejestrowanie i dystrybucja do Urzędów Miast i Gmin przesyłek zawierających dowody osobiste;

6) organizacja i obsługa uroczystości oraz narad służbowych z udziałem kierownictwa Komendy;

7) udział w komisyjnym przekazywaniu komórek organizacyjnych Komendy i Jednostek podległych;

8) kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną w Komendzie;

9) wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy i Jednostkach podległych działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego i etykiety urzędniczej.

 

w zakresie finansów:

1) przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja dokumentów finansowych w oparciu o „Instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych w KWP w Krakowie i jednostkach jej podległych” oraz nadawanie im dalszego biegu celem przekazania do terminowej realizacji zapłaty;

2) sporządzanie dokumentów finansowych, w tym między innymi: rachunków, faktur, list wypłat dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;

3) planowanie, sporządzanie dokumentów finansowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Komendanta oraz ewidencjonowanie przyznanych należności;

4) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków emerytów i rencistów policyjnych ubiegających się o świadczenie socjalne;

5) współuczestniczenie w przygotowywaniu porozumień, ich realizacji oraz rozliczeniu zgodnie z przeznaczeniem w ramach Funduszu Wsparcia Policji;

6) pomocnicza obsługa Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej;

7) prowadzenie gospodarki mandatowej;

8) obsługa pieniężna wpłat i wypłat gotówkowych;

9) prowadzenie postępowań w zakresie szkód dotyczących majątku Komendy;

10) prowadzenie postępowań regresowych oraz dochodzenie należności zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi;

11) udział w czynnościach inwentaryzacyjnych składników majątkowych będących w użytkowaniu Komendy;

12) prowadzenie bieżącej ewidencji dokumentów finansowych;

13) archiwizacja dokumentów finansowych pozostających w Komendzie.

 

w zakresie gospodarki materiałowo – technicznej:

1) prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej w poszczególnych branżach otrzymanych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz realizacja doraźnych zakupów po uzyskaniu zgody z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

2) prowadzenie ewidencji pomocniczej wszystkich składników majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej;

3) prowadzenie rozpoznania cenowo-rynkowego oraz realizacja zadań w zakresie usług, napraw oraz zakupów sprzętu i materiałów w porozumieniu z merytorycznymi pracownikami Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

4) prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej napojów chłodzących przysługujących policjantom i pracownikom Policji w okresie letnim;

5) sporządzanie wykazów policjantów i pracowników cywilnych uprawnionych do otrzymywania wyposażenia specjalnego i środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz ich dystrybucja
na podstawie sporządzonych rozdzielników;

6) sporządzanie imiennych wykazów policjantów oraz pracowników cywilnych, którym przysługuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze,
w okresie zimowym;

7) wykonywanie zadań związanych z realizacją usług weterynaryjnych w zakresie leczenia psów służbowych;

8) nadzór nad zadaniami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;

9) bieżący nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem i użytkowaniem powierzonych składników majątkowych Komendy;

10) dokonywanie doraźnych zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego wyposażenia;

11) prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Komendy, wykonywanie czynności poprzedzających przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Komendy.

 

w zakresie transportu:

1) Prowadzenie gospodarki transportowej dla Komendy w zakresie określonym przepisami Komendanta Głównego Policji dla jednostki użytkującej służbowy sprzęt transportowy.

 

w zakresie działalności mieszkaniowej oraz obsługi technicznej i eksploatacyjnej obiektów oraz gospodarki nieruchomościami

1) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, w tym: wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach równoważników pieniężnych i pomocy finansowej wynikających z obowiązujących przepisów; naliczanie dla uprawnionych świadczeń związanych z prawem do lokalu mieszkalnego, a także prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

2) uczestniczenie w przygotowaniu, zawieraniu i nadzór nad realizacją umów na dostawy i usługi specjalistyczne wymagane dla prawidłowej eksploatacji obiektów;

3) prowadzenie książek obiektów budowlanych;

4) prowadzenie bieżących robót konserwacyjno-naprawczych i eksploatacyjnych zapewniających pełną sprawność użytkową obiektów służbowych;

5) udział w opracowywaniu planów inwestycyjnych i remontów obiektów oraz w ich realizacji;

6) zabezpieczenie materiałowe dla prowadzenia bieżącej eksploatacji obiektów i prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez Komendę i przejętych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie materiałów do konserwacji, narzędzi, środków czystości itp.;

7) prowadzenie stosownych ewidencji pomocniczych oraz ewidencji wydatków;

8) prowadzenie wykazu stanowisk pracy służb eksploatacyjnych oraz osób obsługujących urządzenia energetyczne i elektryczne wraz z bieżącą weryfikacją ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;

9) udział w przygotowaniu projektów umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia wraz ze sporządzaniem kalkulacji stawek do umów (w zależności od zmian cen)
i uaktualnianie stawek czynszu;

10) udział w sporządzaniu protokołów przekazania lub przejęcia pomieszczeń udostępnianych na terenie Komendy;

11) przygotowywanie deklaracji podatkowych na dany rok kalendarzowy;

12) opiniowanie miejscowych planów ogólnych i szczegółowych zagospodarowania przestrzennego.

 

w zakresie łączności i informatyki:

1) wykonywanie określonych w przepisach i dokumentach czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem systemów łączności i teleinformatycznych w Komendzie i Jednostkach podległych;

2) utrzymywanie sprawności technicznej infrastruktury, sprzętu, systemów teleinformatyki, łączności, monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamań i napadów oraz ich zasilania w Komendzie
i Jednostkach podległych;

3) prowadzenie ewidencji ilościowej oraz gospodarki sprzętowej i materiałowej w zakresie asortymentu łączności i teleinformatyki w Komendzie i Jednostkach podległych;

4) współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy projektach inwestycyjno-budowlanych, realizacji porozumień i umów oraz planowaniu i analizie rozliczeń finansowych w zakresie objętym działaniem pionu łączności i teleinformatyki.

 

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

W skład zespołu wchodzi:

 • Kancelaria Tajna

 

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Komendzie i Jednostkach podległych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2) prowadzenie postępowań sprawdzających, w tym kontrolnych postępowań sprawdzających, wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;

3) uczestniczenie w zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

4) uczestniczenie w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka w oparciu o wydane w tym zakresie przepisy;

5) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie i Jednostkach podległych albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu
do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto w zakresie określonym przepisami;

6) opracowywanie sprawozdań z działalności pionu ochrony Komendy;

7) współpracowanie ze służbami i instytucjami uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego;

8) przeprowadzanie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

9) uczestniczenie w procedurach wyjaśniających związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych;

10) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Komendanta, planu ochrony informacji niejawnych Komendy, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

11) uczestniczenie w organizowaniu i przygotowywaniu planu ochrony obiektu Komendy;

12) prowadzenie, w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, szkoleń w Komendzie i Jednostkach podległych w zakresie ochrony informacji niejawnych;

13) prowadzenie, w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, szkoleń dla użytkowników systemów niejawnych wynikających z dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla tych systemów;

14) nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, w tym przetwarzanych w systemach teleinformatycznych jednostek Policji oraz organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie danych osobowych;

15) weryfikowanie i bieżące kontrolowanie zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji – w odniesieniu do systemów niejawnych;

16) nadzorowanie działalności Kancelarii Tajnej w Komendzie i sekretariatów do przetwarzania dokumentów niejawnych w Jednostkach podległych;

17) zapewnienie właściwego przetwarzania informacji niejawnych w Komendzie przez Kancelarię Tajną;

18) przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych;

19) przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych powielonych,

20) nadzorowanie właściwego oznaczania i ewidencjonowania dokumentów niejawnych, prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, odnotowywania zmian lub zniesienia klauzul tajności dokumentów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych;

21) sprawowanie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi, a także egzekwowanie ich zwrotu oraz przekazywanie i przyjmowanie przesyłek niejawnych od upoważnionych podmiotów;

22) gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, także udostępnianie i wydawanie przepisów osobom zainteresowanym, dysponującym odpowiednim poświadczeniem bezpieczeństwa;

23) informowanie pełnomocnika ochrony o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia dokumentów niejawnych, wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów bądź innych nieprawidłowościach związanych z ochroną informacji niejawnych;

24) koordynowanie działań związanych z udostępnianiem przez komórki organizacyjne Komendy i Jednostki podległe materiałów archiwalnych i niejawnych upoważnionym podmiotom;

25) nadzorowanie i koordynowanie zadań, związanych z przekazywaniem do archiwum lub składnicy akt Policji dokumentów niejawnych, oraz ocena protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC”;

26) organizowanie i koordynowanie działalności archiwalnej Komendy, w tym gromadzenie, opracowywanie, porządkowanie, brakowanie i udostępnianie zasobów archiwalnych Komendy;

27) przyjmowanie, przechowywanie i porządkowanie oświadczeń majątkowych policjantów Komendy i Jednostek podległych;

28) prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli kancelaryjnych;

29) realizacja czynności związanych z obowiązkiem rozliczenia się policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy, przeniesienia lub delegowania do służby lub pracy poza Policją.

Metryczka

Data publikacji 12.12.2016
Data modyfikacji 20.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Matras
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Matras Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Matras
do góry